Foreningen for Bamsemuseets Venner

Generalforsamling for Foreningen Bamsemuseets Venner

LØRDAG 25. AUGUST 2018 KL. 14:00 på Skagen Bamsemuseum Oddevej 2b

Dagsorden for

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FORENINGEN BAMSEMUSEETS VENNER

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af forslag. Bestyrelsen foreslår, at Foreningens vedtægter punkt 6.1 ændres, således at bestyrelsen udvides til 7 medlemmer. Vedtægternes punkt 6.1, 1. Sætning vil herefter have følgende ordlyd: ”Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7 (syv) medlemmer.” Vedtægternes punkt 6.3 vil i konsekvens af ovenstående og bestemmelse om, at beslutning kan træffes ved almindeligt flertal, få følgende ordlyd: ”Formanden for Foreningen indkalder med angivelse af dagsorden med mindst 14 (fjorten) dages varsel til bestyrelsesmøde, når dette skønnes nødvendigt, dog mindst 2 (to) gange årligt. Der føres en skriftlig protokol over bestyrelsens møder, der underskrives til godkendelse ved næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøder kan afholdes som telefonmøder. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt flertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4, (fire) bestyrelsesmedlemmer er til stede. Et bestyrelsesmedlem kan give møde og stemme ved dateret og skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem – en sådan fuldmagt vedhæftes protokollen for det relevante bestyrelsesmøde.” Øvrige vedtægtsbestemmelser er uændrede. Der er ikke indkommet yderligere forslag.
  3. Årets gang for Bamsemuseets Venner. Jonna Thygesen fortæller
  4. Generalforsamlingens spørgsmål besvares af bestyrelsen.
  5. Justering af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingent fastholdes i 2018
  6. Fremlæggelse og godkendelse af Foreningens årsregnskab.
  7. Meddelelse af decharge til bestyrelsen
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Karen Bibi Klausen og Jonna Thygesen er på valg. Begge bestyrelsesmedlemmer accepterer genvalg. Herudover foreslår bestyrelsen, at Gurli Munch og Jens Christian Wandt vælges som nye bestyrelsesmedlemmer, såfremt generalforsamlingen godkender forslag til ændring af Foreningens vedtægter. Både Gurli Munch og Jens Christian Wandt har meddelt bestyrelsen, at de er villige til at indtræde i Foreningens bestyrelse, såfremt de vælges hertil af generalforsamlingen.
  9. Valg af Revisor: Martin Skiffard fra Kovsted & Skovgård er på valg. Martin Skiffard accepterer genvalg.
  10. evt.

Af hensyn til pladsforhold må de, der ønsker at deltage i Generalforsamlingen give besked pr. e-mail til: j.thygesen@bamsemuseetsvenner.dk

Senest d. 17. August 2018

Stiftelse & Formål for Foreningen for Bamsemuseets Venner

Bamsemuseets venner blev stiftet den 12. juli 2005 Kl 12.00 på               Skagens Bamsemuseum.

Foreningens formål er at støtte forskning i og formidling af bamsernes historie og aktuelle plads i såvel børns som voksnes verden, samt generelt at støtte institutioner, der arbejder for forbedring af dårligt stillede børns forhold. Foreningen kan til opfyldelse af formålet yde økonomisk og anden støtte til særudstillinger og skriftlig, herunder billedlig information af enhver art om bamsernes historie og betydning for børn og voksne.

Bag stiftelsen af foreningen i 2005 lå et ønske hos en gruppe bamsevenner med billedhugger Bjørn Nørgaard i spidsen om at kunne støtte Skagens Bamsemuseum og alle de børn, der trænger til den trøst, det er bamsernes opgave at give.

Det har derfor været en væsentlig del af foreningens aktiviteter at indsamle midler til at gøre livet lidt lettere for specielt syge børn. Kræftsyge børn på Universitetshospitalet i Skejby er således blandt dem, der har nydt godt af de betydelige midler, foreningen i bamsernes ånd gennem årene har indsamlet, ligesom foreningen hånd i hånd med bamserne på museet også på mange andre måder har gjort livet lidt lettere for børn, der trænger til lidt bamsetrøst. For som Bjørn Nørgaard udtrykker det: ”bamser tænker med hjertet.”

Gem

Gem Gem