Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Bamsemuseets Venner

1                        Navn

1.1                   Foreningens navn er ”Foreningen Bamsemuseets Venner”, i det følgende benævnt ”Foreningen”.

2                        Hjemsted og adresse

2.1                   Foreningens hjemsted er Skagen. Adressen er c/o Skagens Bamsemuseum, Oddevej 2A, 9900 Skagen.

3                        Formål

3.1                   Foreningens formål er at støtte forskning i og formidling af bamsernes historie og aktuelle plads i såvel børns som voksnes verden, samt generelt at støtte institutioner, der arbejder for forbedring af dårligt stillede børns forhold. Foreningen kan til opfyldelse af formålet yde økonomisk og anden støtte til særudstillinger og skriftlig, herunder billedlig information af enhver art om bamsernes historie og betydning for børn og voksne.

4                        Medlemsforhold

4.1                   Enhver, herunder erhvervsvirksomheder og andre juridiske personer, kan optages som medlem af Foreningen.

4.2                   Indmeldelse i Foreningen sker ved henvendelse til sekretæren med angivelse af adresse og tlf. nr samt e-mail adr., hvis haves. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent gældende for det kalenderår, hvori indmeldelsen finder sted.

4.3                   Udmeldelse af Foreningen skal ske skriftligt til sekretæren med mindst tre måneders varsel til regnskabsårets udløb. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden videre af Foreningens medlemsliste fra det pågældende regnskabsårs udløb.

4.4                   Generalforsamlingen træffer afgørelse om størrelsen af det årlige kontingent. Kontingentet skal indbetales senes den 1. mars.

5                        Generalforsamling

5.1                   Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed og kan træffe afgørelse om ethvert anliggende, der vedrører Foreningen, herunder om optagelse af æresmedlemmer og eksklusion af medlemmer.

5.2                   Foreningens ordinære generalforsamling afholdes i juni/juli måned og indkaldes af bestyrelsen med rimeligt varsel på passende vis, eksempelvis ved fremsendelse af e-mail. Generalforsamlingen afholdes i Skagen eller et andet sted efter bestyrelsens bestemmelse. Indkaldelsen skal angive dagsorden for generalforsamlingen, vedlægges Foreningens reviderede årsregnskab samt forslag indkommet jfr. punkt 5.5                   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:.

5.3                   Ethvert medlem af Foreningen er berettiget til at fremsætte forslag til behandling på Foreningens ordinære generalforsamling, såfremt et forslag er formanden i hænde skriftligt senest den 25. april.

5.4                   Ethvert medlem af Foreningen har ret til at deltage i og tage ordet på Foreningens generalforsamlinger. Hvert medlem af Foreningen har én stemme. Et medlem kan møde ved en skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af Foreningen. Ethvert medlem skal give besked, hvis det møder op til generalforsamlingen, af hensyn til pladsforhold.

5.5                   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

5.5.1             Valg af dirigent

5.5.2             Fremlæggelse af indkomne forslag

5.5.3             Justering af kontingent

5.5.4             Fremlæggelse og godkendelse af Foreningens årsregnskab

5.5.5             Meddelelse af decharge til bestyrelsen

5.5.6             Valg af medlemmer til bestyrelsen

5.5.7             Valg af revisor

5.5.8             Evt.

5.6                   Generalforsamlingen træffer afgørelse ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer og beslutning om Foreningens ophør kræver dog vedtagelse med mere end 75% af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

5.7                   Der føres en skriftlig protokol over generalforsamlingens forhandlinger.

5.8                   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når 1/5 af Foreningens medlemmer skriftligt kræver dette med angivelse af grunden hertil. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes i øvrigt i overensstemmelse med de i punkt 5,2 anførte retningslinier, dog således, at en ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på et hvilket som helst tidspunkt på året.

6                       Bestyrelse

6.1                   Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan træffe beslutning om alle spørgsmål, der falder indenfor Foreningens formål. Spørgsmål af særligt vidtrækkende betydning eller med særligt omfattende konsekvenser for Foreningen skal dog forelægges for generalforsamlingen.

6.2                   Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år, og kan genvælges. Af hensyn til at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år, dog første gang 2 år efter Foreningens stiftelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

6.3                   Formanden for Foreningen indkalder med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel til bestyrelsesmøde, når dette skønnes nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt. Der føres en skriftlig protokol over bestyrelsens møder, der underskrives til godkendelse ved næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøder kan afholdes som telefonmøder. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt flertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Et bestyrelsesmedlem kan give møde og stemme ved dateret og skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem – en sådan fuldmagt vedhæftes protokollen for det relevante bestyrelsesmøde.

7                        Tegning og hæftelse

7.1                   Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer.

7.2                   Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de Foreningen påhvilende forpligtelser.

8                      Regnskabsår og revision

8.1                   Foreningens regnskabsår følger kalenderåret dog således, at Foreningens første regnskabsår løber fra Foreningens stiftelse til den 31. december 2005.

8.2                   Foreningens årsregnskaber revideres af den af generalforsamlingen valgte registrerede eller statsautoriserede revisor. Revisor kan genvælges.

Således vedtaget på Foreningens stiftende generalforsamling den 12. juli 2005. Kl 12.00