Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Bamsemuseets Venner

1 Navn

1.1 Foreningens navn er ”Foreningen Bamsemuseets Venner”, i det følgende

benævnt ”Foreningen”.

2 Hjemsted og adresse

2.1 Foreningens hjemsted er Skagen. Adressen er c/o Skagens Bamsemuseum,

Oddevej 2A, 9900 Skagen.

3 Formål

3.1 Foreningens formål er at støtte forskning i og formidling af bamsernes

historie og aktuelle plads i såvel børns som voksnes verden, samt generelt at støtte

institutioner, der arbejder for forbedring af dårligt stillede børns forhold. Foreningen kan

til opfyldelse af formålet yde økonomisk og anden støtte til særudstillinger og skriftlig,

herunder billedlig information af enhver art om bamsernes historie og betydning for børn

og voksne.

4 Medlemsforhold

4.1 Enhver, herunder erhvervsvirksomheder og andre juridiske personer, kan

optages som medlem af Foreningen.

4.2 Indmeldelse i Foreningen sker ved henvendelse til sekretæren med angivelse

af adresse og tlf. nr samt e-mail adr., hvis haves. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent

gældende for det kalenderår, hvori indmeldelsen finder sted.

4.3 Udmeldelse af Foreningen skal ske skriftligt til sekretæren med mindst tre

måneders varsel til regnskabsårets udløb. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler

forfaldent kontingent, slettes uden videre af Foreningens medlemsliste fra det pågældende

regnskabsårs udløb.

4.4 Generalforsamlingen træffer afgørelse om størrelsen af det årlige kontingent.

Kontingentet skal indbetales senest den 1. marts.

5 Generalforsamling

5.1 Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed og kan træffe

afgørelse om ethvert anliggende, der vedrører Foreningen, herunder om optagelse af

æresmedlemmer og eksklusion af medlemmer.

5.2 Foreningens ordinære generalforsamling afholdes i juni/juli måned og

indkaldes af bestyrelsen med rimeligt varsel på passende vis, eksempelvis ved

fremsendelse af e-mail. Generalforsamlingen afholdes i Skagen eller et andet sted efter

bestyrelsens bestemmelse. Indkaldelsen skal angive dagsorden for generalforsamlingen,

vedlægges Foreningens reviderede årsregnskab samt forslag indkommet jfr. punkt

5.3 Ethvert medlem af Foreningen er berettiget til at fremsætte forslag til

behandling på Foreningens ordinære generalforsamling, såfremt et forslag er formanden i

hænde skriftligt senest den 25. april.

5.4 Ethvert medlem af Foreningen har ret til at deltage i og tage ordet på

Foreningens generalforsamlinger. Hvert medlem af Foreningen har én stemme. Et medlem

kan møde ved en skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af Foreningen. Ethvert

medlem skal give besked, hvis det møder op til generalforsamlingen, af hensyn til

pladsforhold.

5.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende

punkter:

5.5.1 Valg af dirigent

5.5.2 Fremlæggelse af indkomne forslag

5.5.3 Justering af kontingent

5.5.4 Fremlæggelse og godkendelse af Foreningens årsregnskab

5.5.5 Meddelelse af decharge til bestyrelsen

5.5.6 Valg af medlemmer til bestyrelsen

5.5.7 Valg af revisor

5.5.8 Evt.

5.6 Generalforsamlingen træffer afgørelse ved simpelt flertal.

Vedtægtsændringer og beslutning om Foreningens ophør kræver dog vedtagelse med mere

end 75% af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

5.7 Der føres en skriftlig protokol over generalforsamlingens forhandlinger.

5.8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og

skal indkaldes, når 1/5 af Foreningens medlemmer skriftligt kræver dette med angivelse af

grunden hertil. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes i øvrigt i overensstemmelse

med de i punkt 5,2 anførte retningslinier, dog således, at en ekstraordinær

generalforsamling kan afholdes på et hvilket som helst tidspunkt på året.

6 Bestyrelse

6.1 Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7 (syv)

medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan træffe beslutning om

alle spørgsmål, der falder indenfor Foreningens formål. Spørgsmål af særligt vidtrækkende

betydning eller med særligt omfattende konsekvenser for Foreningen skal dog forelægges

for generalforsamlingen.

6.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år, og kan genvælges. Af

hensyn til at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg

hvert år, dog første gang 2 år efter Foreningens stiftelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

6.3 Formanden for Foreningen indkalder med angivelse af dagsorden med

mindst 14 (fjorten) dages varsel til bestyrelsesmøde, når dette skønnes nødvendigt, dog mindst 2

gange årligt. Der føres en skriftlig protokol over bestyrelsens møder, der underskrives til

godkendelse ved næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøder kan afholdes som

telefonmøder. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt flertal. Bestyrelsen er

beslutningsdygtig, når 4, (fire) bestyrelsesmedlemmer er til stede. Et bestyrelsesmedlem kan give

møde og stemme ved dateret og skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem – en

sådan fuldmagt vedhæftes protokollen for det relevante bestyrelsesmøde.

7 Tegning og hæftelse

7.1 Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer.

7.2 Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de

Foreningen påhvilende forpligtelser.

8 Regnskabsår og revision

8.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret dog således, at Foreningens

første regnskabsår løber fra Foreningens stiftelse til den 31. december 2005.

8.2 Foreningens årsregnskaber revideres af den af generalforsamlingen valgte

registrerede eller statsautoriserede revisor. Revisor kan genvælges.

Således vedtaget på Foreningens stiftende generalforsamling den 12. juli 2005. Kl 12.00